Op onjerstaonde activiteiten zulle de Zawpense aanwezig zeen. Let op! Neet alle activiteiten waere door de Zawpense georganiseerd.

DATUM AANVANG AKTIVITEIT
11-11-2022 19.11 oer Vlag heise bie ’t Zawpensestandjbeeld
19.15 oer St. Mertespaerd verbrenne oppe Diek
20.30 oer Jaorvergadering – Café de Mert
14-01-2023 16.11 oer Gróate Prinseoetreuping 2023
15-01-2023 14.33 oer Hóaghede väörstelle en róndjgank Beegse kaffees
11-02-2023 19.00 oer Prinseresepsie 2023
20-02-2023 14.11 oer Gróate Vastelaovesoptoch 2023
Ophaole optochnömmer tösje 11.00 oer en 12.00 oer in Oos Hoes